гр. София 1606 • ул. Владайска 75, ет. 2, ап. 2
мобилен: + 359 899 808 321 • тел.: + 359 2 9543280
КОНСУЛТАЦИИ • ОБУЧEНИЯ • АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ
  • 1

Въпросите ни са относно формирането на данъчната основа при внос по ЗДДС

1.1. Включват ли се /увеличава ли се/ в данъчната основа стойността на гранично-ветеринарните такси /ГВТ/?

1.2. Ако следва да се включват, има ли значение това, че фактурата за тези такси е получена в деня на подаване на митническата декларация, но след подаването й.

1.3. Ако стойността на ГВТ е включена в цената на стоката при продажбата и на трети лица след вноса, респ. ДДС е платено, следва ли след корекцията, с която стойността на ГВТ се включва в данъчната основа /и как става корекцията/ да се заплаща отново ДДС върху същата стойност? по чл. 55, ал. 1, т. 2 от ЗДДС?

Здравейте г-жо Колева,

Въпросите Ви касаят формирането на данъчната основа при внос на стоки, което, както правилно сте посочили, се извършва по правилата на чл. 55 от ЗДДС.

1. В единият случай, касаещ граничничните ветеринарни такси (ГВТ), приложим е чл. 55, ал. 1, т. 1, който предвижда, че тези такси, като дължими при вноса на стоките на територията на страната, следва да се включат в данъчната основа.

Още повече, че същите са били известни към момента на митническото оформяне на стоките. Във връзка с последното, имайте предвид, че самото подаване на митническата декларация не е все още окончателно оформяне на митническия режим. До даване на разрешение за вдигане на стоките, по тази декларация могат да се вършат поправки по Ваше искане, а и служебно.

Само като уточнение, предполагам сте наясно, че ГВТ, след като се включват към данъчната основа при внос, са облагаеми с нулева ставка, съгласно чл. 36а от ЗДДС. Респективно, ако Ви е бил издаден документ от ветеринарните служби с включен ДДС, размерът на начисления данък се коригира, както е предвидено в чл. 36а, ал. 3 от ЗДДС.

Що се касае до включването на тези такси в облагаемата основа при доставката на тези стоки в страната, доколкото ГВТ не са били дължими такси за доставката по смисъла на чл. 26, ал. 3, т. 1 от ЗДДС, би следвало да се извършат съответните корекции на данъчната основа и ползвания кредит.

2. Становището ми по втория случай, касаещ включване на демюрейджите в данъчната основа на основание чл. 55, ал. 1, т. 2 от ЗДДС, е аналогично, но с две уточнения.

На първо място, доколкото се касае до разходи, свързани с международен транспорт, демюрейджите се облагат с нулева ставка, съгласно чл. 30, а не по чл. 36а от ЗДДС.

На следващо място, трябва да имате предвид, че получаването на фактурата не е единствения възможен момент, в който се може да се счете, че разходите са били известни. Ако датата на издаване съвпада или предхожда оформянето на стоките, също се счита, че тези разходи са известни и следва да се включат в данъчната основа. Също така, както беше споменато и при първия случай, включването на тези разходи в данъчната основа при внос е възможно да се извърши и посредством корекция на митническата декларация.

Надявам се да съм Ви бил полезен с разсъжденията си, като оставам на разположение, в случай, че имате допълнителни въпроси или уточнения.


30.11.-0001

« Назад към всички публикации