гр. София 1606 • ул. Владайска 75, ет. 2, ап. 2
мобилен: + 359 899 808 321 • тел.: + 359 2 9543280
КОНСУЛТАЦИИ • ОБУЧEНИЯ • АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ
  • 1

Регистрация за работа с електронните системи на Агенция „Митници“

На 31.01.2018 г. изтeче срокът за пререгистрация на икономическите оператори, които са имали достъп и са ползвали до момента електронните системи на Агенция „Митници“.

След тази дата, всички лица, които предават данни по електронен път  към Агенция „Митници“ следва да притежават валиден EORI номер и да са преминали задължителната регистрация, въведена със Заповед № ЗАМ-1203/32-254379/13.09.2017 г. на директора на Агенция „Митници“.

Въпросната регистрация е условие за достъпа на лицата и до централните електронни услуги на Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз” (DG TAXUD), в това число и до Системата „МКС: митнически решения” ("Customs Decisions System").   

Регистрацията касае всички икономически оператори, които извършват митнически формалности, включително подават митнически декларации, декларации за временно складиране, обобщени декларации за въвеждане или напускане, декларации и уведомления за реекспорт, както и заявления за издаване на решения, свързани с прилагане на митническото законодателство. В това число, на регистрация подлежат всички физически и юридически лица, независимо дали те са български или чуждестранни граждани и фирми, както и без значение дали лично извършват митнически формалности или са митнически представители (агенти), действащи за сметка на други лица.   Единственото изключение, което е предвидено в т. 13 от заповедта е за физическите лица, които инцидентно извършват вносни / износни операции. За същите се допуска да действат чрез митнически представител без лично да се регистрират, като условието е представителството да е косвено, т.е. митническият агент да действа от свое име, но за сметка на представляваното лице.

Задължителна предпоставка за извършване на регистрацията е лицето да има квалифициран електронен подпис (КЕП) и валиден EORI номер, като при юридическите лица в КЕП на техния представител (напр. управител, прокурист или пълномощник) следва да фигурира ЕИК на самото юридическо лице.

Самата регистрация се извършва през електронния портал на Агенция „Митници“ https://ecustoms.bg/eportal/

Всички стъпки по регистрацията са подробно разписани в помощните документи за регистрацията, които се намират на електронния портал на Агенцията в секция Актуални документи / Документи Регистрация. Това са Указания за регистрация в BCA IAM, Ръководство за външни потребители и Инструкция за подписване на заявление за регистрация. При проблеми в хода на регистрацията, напр. отказ за асоцииране на КЕП, неотговарящ на определен стандарт, е препоръчително да се търси съдействие на администрацията чрез servicedesk@customs.bg, на тел: +359 2 98594980 или през електронния портал на Агенцията на адрес: https://servicedesk.customs.bg/.

Всяко лице може да има само една регистрация. В същата се посочва митническия представител и вида му, ако лицето желае да ползва такъв или служителите на лицето, които ще въвеждат данни в БИМИС.

След извършване на регистрацията, икономическият оператор е длъжен да актуализира данните по нея, които не се обновяват автоматично, в 7-дневен срок от промяната.

Регистрацията може да бъде извършена лично или чрез пълномощник, като пълномощникът за самата регистрация не е задължително да бъде и митнически представител (агент) на регистриращото се лице.

При регистрацията, която се извършва лично е важно да се има предвид изискването лицето да притежава валиден КЕП, който е необходим за финализиране на процеса. Същият може да бъде издаден от българско удостоверително дружество или от аналогична организация на друга държава членка на Съюза. Признаването в целия Европейски съюз на КЕП, издаден от удостоверително дружество на една държава членка, е гарантирано от чл. 25, пар. 3 на Регламент  (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни транзакции на вътрешния пазар. 

Въпросът, който възниква в случая, е какъв КЕП биха могли да ползват чуждестранните лица от трети (неевропейски) държави, извършващи митнически формалности на територията на Съюза и в частност пред българската митническа администрация? Освен ако не се възползват от възможността да получат електронен подпис от българско (европейско) удостоверително дружество, възможността, която стои пред външните икономическите оператори е да извършат регистрацията посредством местен представител, притежаващ валиден КЕП. Това е най – естественото решение, тъй като тези лица така или иначе следва да извършват митнически формалности в България посредством косвен представител, който е местно лице.

 По отношение на регистрацията, извършвана чрез пълномощник, въпросите които възникват касаят формата на упълномощаване, реда и документите за доказване, както и обема на представителната власт на упълномощеното лице, с оглед възможните ролите по извършване и администриране на регистрацията.

 За доказване на представителната власт заповедта на директора на Агенция „Митници“ (т. 7 и т. 8) изисква писмено пълномощно с нотариална заверка на подписите, което следва да бъде представено в оригинал в 7-дневен срок от получаване на електронното съобщение за стартиране на процеса по регистрация. Когато се касае за упълномощители, установени извън територията на Европейския съюз, пълномощното и документите по регистрация (актуалното състояние) на икономическия оператор следва да за легализирани, най – често чрез печат Апостил, а по изключение и съгласно установените процедури на Министерство на външните работи. Съответно, за юридическите лица, установени в държава членка на Европейския съюз, редът е облекчен, като вместо легализирани документи се предвижда възможност за посочване на безплатен регистър, достъпен на английски език, от който да са видни данните по регистрацията.

 Въпросът е какво трябва да съдържа пълномощното, за да може пълномощникът да извърши регистрацията, както и до каква степен e гарантиран самият упълномощител, така че същият да може свободно да администрира и променя извършената регистрация?

На първо място, доколкото няма утвърден образец на пълномощното, лицата са напълно свободни да определят съдържанието му, като е важно да се уточни, че пълномощното дава право да се извърши регистрация за обмен на информация с митническите органи посредством използването на средства за електронна обработка на данни съгласно Заповед № ЗАМ-1203/32-254379/13.09.2017 г. на директора на Агенция ,,Митници“ – т.нар. Системата за управление на идентификацията и достъпа до електронните системи на Агенция „Митници“ (BCI IAM).

Също така, от пълномощното трябва да е ясно и кой ще бъде администратор на извършената регистрация и ще разпределя правата за достъп до информационните системи на Агенция „Митници“, т.е. кой ще действа като т.нар. „супер потребител“.

В тази насока е важно да се помисли за функциите на някои от лицата, участващи в регистрацията. От една страна имаме лице, за което се извършва регистрацията, което лице е и собственик на самата регистрация. В случаите, в които това лице действа чрез пълномощник, обаче, същото се поставя в зависимост от компетентността, а и от коректността на самия пълномощник (регистратор), което в определени ситуации (при конфликт на интереси между двете лица, например) би било изключително притеснително.

Ето защо, упълномощаващият икономически оператор трябва да има механизъм, по който да продължи самостоятелно да администрира самата регистрация, което става чрез фигурата на супер потребителя - администратора на регистрацията. В т. 2.5. от заповедта на директора на Агенция „Митници“ става ясно, че се очаква тези лица да са служители на икономическия оператор, като пряката им йерархическа зависимост от работодателя ще е гаранция за последния, че регистрацията ще бъде коректно и навременно администрирана. При български икономически оператори, както и при икономически оператори от друга държава членка на Европейския съюз, това условие е напълно изпълнимо практически. По отношение на лица от трети страни, обаче, би било немислимо да се очаква, че техните служители ще разполагат с валиден КЕП, издаден от европейски доставчик на удостоверителни услуги. Вероятно, в тази ситуация пак ще трябва да се прибегне до услугите на представител, защото без администратор, извършената регистрация не би могла да изпълни основните си функции, а именно, да посочи актуалните митнически представители на оператора, в това число и да разпредели правата по ползване на информационните системи. С оглед максималната сигурност на собственика на администрацията, напълно разумно е да се помисли и за посочване на няколко лица, които да имат качеството на администратор и суперпотребител, с уговорката, обаче, че всяко едно от тях ще трябва да притежава валиден електронен подпис, съдържащ и ЕИК на икономическия оператор.


21.06.2019

« Назад към всички публикации