гр. София 1606 • ул. Владайска 75, ет. 2, ап. 2
мобилен: + 359 899 808 321 • тел.: + 359 2 9543280
КОНСУЛТАЦИИ • ОБУЧEНИЯ • АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ
 • 1

Одобрен икономически оператор

Одобреният икономически оператор (ОИО) е икономически оператор, който е надежден по отношение на взаимодействието си с митническите власти и има правото да се възползва от определени облекчения в целия EC.

Агенция "Митници" предоставя статус на ОИО в следните разновидности:

 • Разрешение за ОИО - Митнически опростявания;
 • Разрешение за ОИО - Сигурност и безопасност;
 • Разрешение за ОИО Митнически опростявания / Сигурност и безопасност.

Сертификат за ОИО,  издаден в държава членка на ЕС, се признава от митническите власти в останалите държави от съюза.

Статутът на Одобрения икономически оператор, включително и в най – често използвания вариант (ОИО – Опростени митнически процедури), дава на притежателя му значителни облекчения и предимства:

 • Най – общо, касае се за бърз достъп до всички възможни форми на опростявания на митническите процедури, намален и предвидим физически и документален контрол от страна на митницата и др.;
 • С оглед изискванията на Митническия кодекс на Съюза, в сила от 01.05.2016 г. и в частност с изискването за 100 % обезпечение на държавните вземания, статутът на ОИО е ключово предимство с конкретно финансово изражение, даващо възможност за ползване на общо обезпечение в намален размер. ОИО е гаранция за успех и в процедурата по освобождаване от обезпечение;
 • Не на последно по значение място, статутът на ОИО прави всеки производител или търговец разпознаваем, сигурен и желан партньор за потенциалните клиенти и партньори на пазара на съответната стока или услуга.

Посочените предимства на статута на ОИО придобиват изключителна важност и поради факта, че на база сключените международни споразумения от ЕС, същите могат да бъдат ползвани и извън ЕС в държави, като Япония, САЩ и Китай.

С оглед горното, екипът на „Юнитакс Консулт“ ООД, съвместно с утвърдени външни експерти в тази област, предлага на своите клиенти услугата по лицензиране за желаната форма на ОИО, включваща най – общо:

 • пълен анализ на дейността на оператора, включително и на прилаганите процедури и стандарти;
 • изработване на вътрешни процедури на работа и оптимизиране на текущите;
 • изготвяне на пълната документация по кандидатстване за желаната форма на ОИО;
 • представителство пред митническата администрация в хода на процедурата по лицензиране.